Home
Info/Contact Alg. voorwaarden Ref./Gastenboek
   SPANISH STEEL   Want2Have
[Nederlands]
  Producten
  Antonio Montejano
  Estwing tactical axe
  Jesus Martinez Saez
  STEELTAC
  BUSH MONKEY KNIVES
  Joker
  Cuchillos Corts
  Cold Steel
  Extrema Ratio
  Entrek
  Fallkniven
  Gerber
  Juan Gabriel Rossi
  QUARTERMASTER
  RUI Tactical Knives
  Santino Pudda
  Stefano Trentini
  Vtech
  Viper
  ZU BLADEWORX
  Boeken & DvD

 

  Extra
Info/Contact
Alg. voorwaarden
Interessante links !
Ref./Gastenboek
Verpakkings- en verzendkosten

 

 

 

Alg. voorwaarden

Voor alle artikelen geldt het volgende:
*  Prijzen zijn incl BTW excl verzendkosten.
*  Voor sommige artikelen kan het zijn dat ze niet meer leverbaar zijn of op dat moment niet  voorradig bij de leverancier.
    In dat geval wordt er met de klant besproken of het reeds betaalde bedrag direct teruggestort wordt.
*  Door het accepteren van de voorwaarden verklaard de besteller minimaal 18 jaar te zijn.
*  Zet- en type fouten voorbehouden.
*  Op deze site geldt een copyright op alle foto's, beeld en tekst. Niets van deze site mag gebruikt worden door derden.


___________________________________________________________________________________
Artikel 1. Algemeen
 1. Want2have.nl, hierna te noemen want2have, houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van artikelen, één en ander in de ruimste zin.
 2. Want2have.nl is een handelsnaam van want2have. Want2have houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van bovengenoemde goederen en diensten aan zowel de consumenten als de zakelijke markt. Waar Want2have.nl vermeld staat mag ook Want2have worden gelezen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Artikel 2. Definities
In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:
Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Want2have in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Want2have.nl en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, evenals alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
Order: iedere opdracht van Afnemer aan Want2have.nl.
Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Want2have.nl aan Afnemer, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven.
Overmacht: elke van de wil van Want2have.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen tegen Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Want2have.nl kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Want2have.nl of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, evenals het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Want2have.nl en Afnemer.
 2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Want2have.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 4. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten
 1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Want2have niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Want2have een Order schriftelijk aanvaardt of door Want2have uitvoering aan een Order wordt gegeven.
 3. Alle opgaven door Want2have van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Want2have kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
 4. Want2have behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door Afnemer per aangetekend schrijven wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen
Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Want2have zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.
Artikel 6. Afleveringstermijnen
 1. Een door Want2have opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Want2have geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Want2have, op de door die toeleveranciers aan Want2have verstrekte gegevens.
 2. Indien Want2have voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Want2have.
 3. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Want2have derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren.
 4. Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor Want2have voortvloeiende kosten, schaden en interessen te vergoeden.
 5. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.
 6. Want2have heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.
Artikel 7. Aflevering en Risico
 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Want2have de wijze van verzending.
 2. Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
 3. Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. Want2have zal Afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en Afnemer zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen.
 4. Neemt Afnemer de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. Want2have is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval vermindert met de opbrengst van de verkoop aan die derde.
Artikel 8. Retourgarantie
Afnemer - uitsluitend in de hoedanigheid van consument - heeft het recht de afgeleverde Producten zonder opgave van reden binnen 7 dagen na ontvangst aan Want2have te retourneren. Want2have zal dan aan Afnemer de ontvangen (koop)som terug betalen minus de na te melden en aldus vastgestelde kosten van de retourvergoeding, onder de navolgende voorwaarden:
 1. Producten zijn niet aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik;
 2. De betreffende producten moeten in het desbetreffende Bericht zijn omschreven als zaken waarvoor de retourgarantie geldt;
 3. Software waarvan de zegel van de verpakking verbroken is, wordt niet teruggenomen.
 4. Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden Documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending en ongeschonden te zijn.
 5. Het product dient ongebruikt te zijn en in onbeschadigde, gesloten verpakking te zijn.
 6. De retourzending moet uiterlijk op de 18e dag na ontvangst van het geleverde door Afnemer weer in het bezit van Want2have zijn;
 7. De kosten van frankering van de retourzending zijn voor Afnemer;
 8. Alle eventueel voor eigen gebruik of anderszins gemaakte kopieën of bewerkingen of vertalingen van het geleverde - inclusief o.a. diskettes, elektronisch materiaal, handboeken en Documentatie - dienen bij de retourzending te worden meegezonden of op het tijdstip van verzending vernietigd danwel uitgewist te zijn;
 9. Deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde en niet als buy-back scheme.
 10. Indien een product dat speciaal transport kent (niet TPG zendingen) en al verstuurd is en tijdens het transport wordt geannuleerd en om die reden retour komt kent een kostenvergoeding van 50 euro gefactureerd aan de ontvangende partij tenzij de ontvangende partij zelf de kosten voor retourzending op zich neemt.
 11. Speciaal bestelde artikelen kunnen niet geretourneerd worden. Onder speciaal bestelde artikelen wordt verstaan , die producten die niet op voorraad zijn en besteld moeten worden.
Artikel 9. Verzuim/ontbinding
 1. Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Want2have gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Want2have Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Want2have gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.
 3. Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van Want2have op grond van de wet en de Overeenkomst.
 4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (I) 9.1 of (II) 9.2 zijn respectievelijk (I) alle vorderingen van Want2have op Afnemer uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (II) alle vorderingen van Want2have op Afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Want2have gerechtigd de afgeleverde Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen Want2have en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Want2have in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van terughaling zijn voor Afnemer.
 5. Indien afnemer een bestelling geplaatst heeft, en zich daarmee op de hoogte heeft gesteld van de algemene voorwaarde, geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Na het verstrijken van deze termijn is wordt Afnemer in gebreke gesteld. Wanneer dit het geval is treed artikel 15.6 in werking. Mocht Afnemer desbetreffende bestelling willen annuleren, dan zullen er 15 administratie + 10% van de totalen verkoopbedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Garanties
 1. Indien Want2have Producten aan Afnemer aflevert, die Want2have van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de Dienstverlening gebruik maakt van derden, is Want2have nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop Want2have ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
 2. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Want2have na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Want2have in behandeling te worden genomen.
 3. Accessoires en Kleding die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.
 4. Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van Want2have garantie verlenen of kan Want2have - naar haar keuze - de garantie van de toeleverancier jegens Afnemer nakomen en tenuitvoerleggen.
Artikel 11. Eventuele software van een leverancier van Want2have
Indien een leverancier van Want2have het recht tot het gebruik van Software slechts verleent in overeenstemming met de bepalingen van zijn gebruiks- of licentie- overeenkomsten of indien het onderhoud wordt uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst van een leverancier van Want2have, zijn de bepalingen van die overeenkomst van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in deze Voorwaarden. Want2have zal Afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen en is niet aansprakelijk voor in deze Software voorkomende gebreken.
Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle Producten blijven eigendom van Want2have, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die Afnemer krachtens enige Overeenkomst aan Want2have verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 2. Voordat de eigendom van de Producten op Afnemer is overgegaan, is Afnemer niet gerechtigd de Producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de Producten, waarvan Want2have eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van Afnemers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
 3. Indien en zolang Want2have eigenaar van de Producten is, zal Afnemer Want2have onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Afnemer Want2have op Want2have 's eerste verzoek mededelen waar de Producten zich bevinden.
 4. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Want2have. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.
Artikel 13. Intellectuele Eigendomsrechten
 1. Het auteursrecht evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle artikelen of andere materialen (zoals: analyses, functionele ontwerpen, rapporten, offertes etc.) die door Want2have aan Afnemer worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Want2have of diens toeleveranciers, en Afnemer verkrijgt daarvoor de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij in een door Want2have en Afnemer ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Afnemer is ermee bekend dat de Producten en/of andere materialen als bedoeld in lid 1 van dit artikel vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Want2have of diens toeleveranciers kunnen bevatten en Afnemer verbindt zich alsdan deze Producten en/of andere materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven.
 3. Het is Afnemer niet toegestaan om op de Producten of op de verpakking daarvan aangebrachte merk-herkenningstekens of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken etc. daaronder begrepen enige aanduiding omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van eventuele software te verwijderen, te wijzigen of de Producten op enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.
 4. Het is Want2have toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van eventuele software.
 5. Want2have verklaart dat naar beste weten de Producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan Want2have zonodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Afnemer heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.
 6. Afnemer zal Want2have onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten in geval van een dergelijke aanspraak is alleen Want2have bevoegd daartegen - mede namens Afnemer - verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, danwel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Afnemer zal zich van zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Afnemer Want2have zijn medewerking verlenen.
Artikel 14. Prijzen
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van Want2have, uitgedrukt in Euro's, en inclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, evenals alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.
 2. Prijzen zijn gebaseerd op het ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Want2have geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Want2have het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen.
 3. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Want2have op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.
Artikel 15. Betaling
 1. Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeldt op de factuur, binnen de op de desbetreffende factuur vermelde termijn aan Want2have betalen. Alle betalingen zullen op een door Want2have aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. In het geval bij aflevering wordt betaald, zal dit geschieden in contanten of door middel van een gegarandeerde giro- of bankoverschrijving.
 2. Alle aan Want2have in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Want2have op te schorten.
 3. Indien op enig moment bij Want2have gerede twijfel bestaan omtrent de kredietwaardigheid van Afnemer, heeft Want2have het recht, alvorens (verder) te presteren van Afnemer te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat Afnemer een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Want2have, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Afnemer heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Want2have.
 4. Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Want2have op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 5. Afnemer is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente vermeerdert met 2%.
 6. Indien Afnemer jegens Want2have in verzuim is, is hij verplicht Want2have de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 100, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
 7. Indien Want2have, nadat Afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.
Artikel 16. Aansprakelijkheid en Vrijwaring
 1. Want2have is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.
 2. Want2have is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zgn. gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Want2have te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een Overeenkomst door Want2have aan Afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (inclusief omzetbelasting), per Product of Dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. Indien en voor zover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Want2have in geen geval meer bedragen dan de prijs (inclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestaties van Want2have in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.
 4. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Want2have (of van haar leidinggevend personeel), zal Afnemer Want2have vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten of Dienstverlening en zal hij Want2have alle schade vergoeden die Want2have lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
Artikel 17. Overmacht
 1. Indien Want2have door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
 2. Indien de Overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
 3. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Want2have als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 4. Want2have zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.
Artikel 18. Verplichtingen van Afnemer
 1. Afnemer zal aan Want2have alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van Want2have benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.
 2. Afnemer zal zorgen voor het gebruik van de Producten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing in zijn organisatie van de artikelen, accessoires en van de door Want2have te verlenen diensten evenals voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.
 3. Indien is overeengekomen dat Afnemer artikelen of Accessoires ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan het voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
 4. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken ter beschikking van Want2have staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Want2have het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Want2have in rekening te brengen.
Artikel 19. Overdracht van rechten en verplichtingen
 1. Het is Want2have toegestaan de in enige Overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Want2have worden overgedragen zal Want2have Afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. Want2have is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
 2. Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Want2have.
Artikel 20. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
 1. Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, evenals iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Rotterdam.

  Winkelwagen
Aantal Product  
Winkelwagen

 

  Aanbiedingen
Navaja Española
Navaja Española

Zu Paul Cale Ghost
Zu Paul Cale Ghost

Victorinox detail
Victorinox detail

Entrek Merc
Entrek Merc

Persian Folding Knife Scorpion
Persian Folding Knife Scorpion

RUI Raider Desert Tactical
RUI Raider Desert Tactical

Estwing Tactical Tomahawk Black
Estwing Tactical Tomahawk Black

Viper Maga Orange G10 Stone Washed blade
Viper Maga Orange G10 Stone Washed blade

Viper Rhino Carbon Fiber Satin Finish
Viper Rhino Carbon Fiber Satin Finish

Fallkniven F1 Swedish Military (Leather Sheath)
Fallkniven F1 Swedish Military (Leather Sheath)